Ring oss på 0771-333 444

För kostnadsfri inledande rådgivning ang. familjerätt

Önskar du boka en tid med en familjejurist?
Klicka här för bokning av tid

Vårdnad & underhåll

Vad innebär det att ha vårdnaden om ett barn?

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden. Därmed har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i olika frågor som rör barnet skolgång, sjukvård och ansökan om pass m.m.

Hur kan vårdnaden ändras?

Utgångspunkten är att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. Den gemensamma vårdnaden kan upplösas på två sätt; antingen genom att föräldrarna kommer överens om det eller genom en dom från tingsrätten. Vårdnaden kan upplösas om föräldrarna har allvarliga samarbetssvårigheter eller då någon av föräldrarna är olämplig som vårdnadshavare.
Läs mer: Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?

Jag och mitt ex kan inte samarbeta, vad gör jag?

Om ni inte kan komma överens på egen hand finns möjlighet att få hjälp av familjerätten i er kommun. Familjerätten kan anordna samarbetssamtal och hjälpa er att nå en överenskommelse när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Samarbetssamtalen är kostnadsfria.

Om samarbetssamtal inte är aktuellt eller om det inte leder till någon överenskommelse bör du ta kontakt med en jurist för att se över dina möjligheter. Du och ditt ex kan, med hjälp av juridiska ombud, föra en diskussion i syfte att nå en lösning. Era ombud kan också hjälpa er med att upprätta ett avtal i enlighet med er överenskommelse.

Om ni inte kan komma överens utomrättsligt, med eller utan ombud, kan man ansöka om stämning i tingsrätten.
 
Klicka på länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:
När ett barn inte vill träffa ena föräldern
Egenmäktig flytt med barn
Föräldrar som inte kan komma överens


Vilka argument väger tyngst i beslut som rör barnen?

Det är alltid barnets bästa som ska vara avgörande vid beslut som gäller barnet. Detta gäller till exempelvis beslut om vem som ska vara barnets vårdnadshavare och var barnet ska bo. Läs mer om vårdnad och boende

Hur finansierar jag en vårdnadsprocess?

I vissa fall kan din hemförsäkring ersätta en del av dina rättegångskostnader. Beviljas du rättskydd av ditt försäkringsbolag kommer de att stå för större delen av dina kostnader. Din kostnad är då en rättsskyddsavgift på 20-25 % (beroende på försäkringsvillkoren) av den totala kostnaden.

Om du inte beviljas rättskydd finns möjlighet att ansöka om rättshjälp. Rättshjälp söks hos Rättshjälpsmyndigheten. Vid ett beviljande av rättshjälp bestäms också en rättshjälpsavgift som varierar mellan 2 – 40 % av den totala kostnaden och är beroende på hur din ekonomiska situation ser ut. Du behöver bara betala den rättshjälpsavgift som fastställts.
Läs mer om rättskydd/rättshjälp

Tar domstolen hänsyn till barnets vilja i en vårdnadstvist?

Enligt föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande vid alla beslut gällande vårdnad, boende och umgänge med barn. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska hänsyn tas till barnets vilja i den mån det går med beaktande av barnets ålder. Det görs alltså en bedömning av omständigheterna i det aktuella fallet. Viljan hos ett barn som är tolv år och äldre brukar tillmätas en avgörande betydelse vid beslut om vårdnad, boende och umgänge.
Läs mer: Hur betydelsefull är barnets vilja i en vårdnadstvist?

Vi har fått en dom om vårdnad och umgänge från tingsrätten. Vad gör jag om mitt ex inte följer domen?

Om någon av parterna inte följer tingsrättens dom finns möjlighet att ansöka om verkställighet av domen hos tingsrätten. Den part som inte följer domen kan då åläggas att betala vite (ett på förhand bestämt skadestånd).
Läs mer: Vad händer när en dom om umgänge inte följs?

Jag har barnen boende hos mig större delen av tiden, kan jag kräva underhåll av den andre föräldern?

Om ett barn bor med en av föräldrarna större delen av tiden är huvudregeln att den andra föräldern ska betala underhållsbidrag. Är det väsentlig skillnad i inkomst mellan parterna kan det också vara aktuellt för den ekomiskt starkare parten att betala underhåll även om barnen växelvis. Normalt betalas underhållsbidraget ut till boendeföräldern en gång per månad och ska gå till barnets behov och omkostnader. 
Läs mer om underhåll
Läs mer: Är jag underhållsskyldig för min sambos barn?

Hur räknar jag ut vad som är ett skäligt underhåll för mina barn?

Till att börja med ska barnets ekonomiska behov fastställas, det vill säga hur mycket barnet kostar varje månad. Det ska bland annat omfatta kostnader för fritidsaktiviteter, barnomsorg, kollektivtrafikskostnad och eventuella mediciner eller andra specifika kostnader. Kostnader för mat, boende och hygienartiklar fastställs ofta enligt ett fast schablonbelopp beroende på barnets ålder. Läs mer om underhåll

Skicka fråga