Säga upp anställd pga. personliga skäl- särskilt om tvåmånadersregeln i LAS

Som arbetsrättsjurist möter jag ofta klienter som i egenskap av arbetsgivare avser att säga upp en anställd pga. personliga förhållanden. Det kan röra sig om misskötsamhet, samarbetssvårigheter, bristfälligt utförande av arbetsuppgifter och rena brottsliga förfaranden från arbetstagarens sida som arbetsgivaren avser att reagera på. För det fall det rör sig om mycket allvarliga förseelser där arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren kan istället ett avskedande vara aktuellt. Skillnaden mot en uppsägning pga. personliga skäl är att arbetsgivaren vid avsked inte behöver iaktta uppsägningstiden och anställningsförhållandet avslutas således med omedelbar verkan. Kraven för att säga upp en anställd pga. personliga skäl är även de högt ställda varför det som arbetsgivare gäller att ha koll på reglerna för att inte riskera höga skadestånd vid en prövning i domstol. Förutom att det normalt sett krävs skriftliga varningar erfordras det även att arbetsgivaren har koll på den s.k. tvåmånadersregeln. Densamma återfinns i 7 § st. 4 i Lagen om anställningsskydd. Då jag i mitt arbete har märkt att flertalet arbetsgivare inte har kännedom om regeln avser jag att i detta inlägg tydliggöra dess betydelse.

Skicka fråga