En avhjälpandekostnad uppgående till 3 % vid fel i badrum ger inte rätt till prisavdrag

Fel i badrum

Förra onsdagen kom en dom från hovrätten avseende en vanligt förekommande typ av tvist, nämligen fel i badrum. Köparen av bostadsrätten fick i tingsrätten rätt till 210 000 kr i prisavdrag men hovrätten gjorde en annan bedömning. Skälig avhjälpandekostnad bedömdes av hovrätten inte uppgå till mer än 150 000 kr vilket utgör drygt 3 % av bostadsrättens pris som varit 4,35 miljoner kronor.

Utöver avhjälpandekostnaden i förhållande till köpeskillingen tar hovrätten i sin bedömning hänsyn till bristernas art och marknadsföringen av bostadsrätten och konstaterar att lägenheten inte har varit i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till bostadsrättens pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Bostadsrätten anses såldes inte ha varit behäftad med köprättsligt fel varför köparen inte får något prisavdrag.

Källa: Mål nr T 10818-18

Skicka fråga