Ring oss på 0771-333 444

För kostnadsfri inledande rådgivning ang. bostadsjuridik

Önskar du boka en tid med en bostadsjurist?
Klicka här för bokning av tid

Köpekontrakt m.m.

Köp av fastighet och bostadsrätt sker genom upprättande av köpekontrakt.

Fastighetsköp

För fastighetsköp gäller krav på att köpehandlingarna ska upprättas skriftligen, undertecknas av både säljaren (och dennes make/maka) och köparen samt innehålla uppgift om överlåtelseobjektet (fastighetens beteckning, överlåten andel osv.), köpeskilling och en förklaring att säljaren överlåter egendomen till köparen. Även om bevittning ofta sker finns det inget lagstadgat krav på detta.

I ett köpekontrakt avseende fastighet kan intas ett villkor att köpebrev ska upprättas. Detta motsvarar i allt väsentligt den likvidavräkning som sker vid ett bostadsrättsköp. Den avgörande skillnaden mellan ett köpebrev och en likvidavräkning är att köpebrevet måste upprättas och undertecknas av köpare och säljare för att köpet ska vara giltigt.

Köpebrev, om sådant upprättats, skickas sedan till inskrivningsmyndigheten ihop med en ansökan om ändring av lagfart.

Av köpekontraktet ska säljarens och köparens överenskommelse framgå. I tvistesituationer har köpekontraktet en avgörande betydelse. Det är viktigt att köpare och säljare är medvetna om innebörden av avtalet och hur den påverkar deras möjligheter att göra gällande krav mot motparten. För den som inte är van fastighetsköpare eller -säljare är det i nästan alla lägen nyttigt att låta en jurist gå igenom köpekontraktet innan det skrivs under. På detta sätt kan oklarheter undvikas och avtalet justeras så att det bättre motsvarar parternas överenskommelse.

Bostadsrättsköp

Även för bostadsrättsköp gäller att ett skriftligt avtal ska upprättas. Handlingen ska innehålla uppgifter om säljare och köpare, lägenheten samt priset. Avtalet ska undertecknas av både köpare och säljare. Någon bevittning behövs inte.

I avtalet har parterna ofta kommit överens om den dag när äganderätten till lägenheten ska övergå på köparen. På denna dag träffas säljaren och köparen för den s.k. likvidavräkningen. Mötet sker oftast hos mäklaren eller på säljarens bank.

Även för bostadsrättsköp gäller att köpekontraktet så långt som möjligt ska återspegla säljarens och köparens överenskommelse. Eftersom köpekontraktet har en avgörande betydelse i tvistesituationer är det viktigt att köpare och säljare är medvetna om innebörden av avtalet och hur den påverkar deras möjligheter att göra gällande krav mot motparten. För den som inte är van bostadsrättsköpare eller -säljare är det i nästan alla lägen nyttigt att låta en jurist gå igenom köpekontraktet innan det skrivs under. På detta sätt kan oklarheter undvikas och avtalet justeras så att det bättre motsvarar parternas överenskommelse.

Klicka på länkarna om du önskar läsa mer i ämnet:
Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt del 1
Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt del 2

Skicka fråga