Ring oss på 0771-333 444

För kostnadsfri inledande rådgivning ang. arbetsrätt

Önskar du boka en tid med en arbetsrättsjurist?
Klicka här för bokning av tid

Viktiga tidsfrister i arbetsrätten

I arbetsrätten råder snäva tidsfrister för när man måste agera. Arbetstagare har rätt att få veta grunden till en uppsägning eller ett avskedande. Själva uppsägningsbeskedet ska vara skriftligt och innehålla information om vilka tidsramar som gäller. Det är inte ovanligt att arbetsgivaren missar att lämna sådan information och det är viktigt att inte vänta för länge med att söka hjälp för att vidta rätt åtgärder.

En arbetstagare som anser att en uppsägning eller ett avskedande är felaktigt har två veckor på sig att ogiltigförklara uppsägningen eller avskedandet från det att man fått ta del av beskedet. Detta görs genom att skriftligen meddela arbetsgivaren att uppsägningen eller avskedandet ogiltigförklaras och där datum anges. Inom ytterligare två veckor ska arbetsgivaren stämmas och ett yrkande om att uppsägningen ogiltigförklaras ska framställas. Har förhandling inletts i enlighet med MBL (lagen om medbestämmande) börjar tidsfristen om två veckor löpa från det att förhandlingen avslutats. Kontakt med aktuellt fackförbund eller annat juridiskt ombud bör tas i detta skede.

Om en uppsägning eller ett avskedande är olagligt får arbetstagaren föra en skadeståndstalan mot arbetsgivaren även om en ogiltighetstalan inte har förts. En arbetstagare som ha för avsikt att kräva skadestånd måste meddela sin arbetsgivare om detta det inom fyra månader från att uppsägningsbeskedet eller avskedandet togs emot. Inom ytterligare fyra månader därefter måste, om en överenskommelse mellan parterna inte nås, arbetstagaren stämma arbetsgivaren och yrka på skadestånd. Har förhandlingar enligt MBL inletts börjar fyramånadersfristen löpa från det att förhandlingarna avslutats.

En arbetstagare som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och varit anställd på bolaget mer än tolv månader under de senaste tre åren har företrädesrätt till återanställning. Om arbetstagaren vill göra anspråk på företrädesrätten måste meddelande därom ges till arbetsgivaren. Företrädesrätten gäller från och med uppsägningen och till dess nio månader förflutit från anställningens slut. Det är viktigt att veta vilket slutdatum som gäller för när ett meddelande om utnyttjande av företrädesrätt senast måste ges till arbetsgivaren. Det är bra, i bevishänseende, att göra detta skriftligen.

Om arbetstagaren inte agerar inom de tidsfrister som finns förlorar denne sin rätt att få prövat frågorna om uppsägningens eller avskedandets giltighet respektive kravet på skadestånd.

Klicka på länkarna nedan om du önskar läsa mer i ämnet:
Arbetstagare - "underdog" i arbetsrätten
Otydliga anställningsvillkor ställer ofta till problem
Omplacering på arbetsplatsen


Skicka fråga